Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce:


Internetový obchod Vrkoč Zbyněk Ofscards     
Reklamace, Březová 1470 ŠENOV 73934, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

  1. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.
  2. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
  3. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
  4. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.